Idégrupp # Ekosystemtjänster

Bina struntar i kommungränser

Livsviktiga funktioner

Naturen underhåller livsviktiga funktioner för oss människor och för våra samhällen. Det kan handla om allt från vackra landskap till hur vår mat är beroende av pollinering från bin och insekter.

 

Sveriges kommuner har en central roll i omställning till ett hållbart samhälle, där ekosystemtjänster pekas ut som ett viktigt verktyg. Men vägen från att inkludera begreppet ekosystemtjänst i kommunal förvaltning till att praktiskt tillämpa begreppet i dagligt arbete är sällan problemfri.  För att underlätta för kommunernas krävs både förbättrat samarbete mellan kommunerna men också mellan kommuner och andra aktörer.Läs mer

Inom ramen för Södertörnsmodellen har tre större workshops anordnats om ekosystemtjänster i Haninge, Tyresö och Huddinge kommun. Vid dessa tillfällen har en modell används för att öka kunskapen om ekosystemtjänster i kommunen och att få till stånd ett ökat erfarenhetsutbyte om ekosystemtjänster inom och mellan kommuner.

Bakgrund

Begreppet ekosystemtjänster har utvecklats ur ett behov av att visa och förklara hur människan är beroende av naturen och de olika ekosystem som omger våra samhällen

 

Att synliggöra människans beroende av naturen blir allt viktigare i takt med den utveckling och förtätning av våra städer krävs framöver. De södra delarna av Stockholms län står inför en stor befolkningsökning. Södertörn beräknas växa med 400 000 invånare till 2030. Det är ett stort antal nya invånare som ställer krav på service, omsorg och arbetstillfällen men också att naturen och de olika ekosystemen bevaras, utvecklas och förstärks.

 

Ekosystemtjänster delas ofta upp i fyra olika kategorier:

  • Försörjande ekosystemtjänster- såsom mat, trä och bioenergi
  • Reglerande ekosystemtjänster- till exempel pollinering, rening av luft och nedbrytningshastighet
  • Stödjande- exempelvis bildandet av jordmåner, fotosyntes och biokemiska kretslopp
  • Kulturella- bland annat rekreation och estetiska värden.
Stående_WEB

Syfte

Gruppens övergripande syfte är att identifiera och analysera de praktiska möjligheter och svårigheter som finns med att integrera ekosystemtjänster i kommunernas planeringsarbete.

 

Idégruppen arbetar för att ekosystemtjänster ska bli ett användbart begrepp i kommunal planering och att ekosystemtjänster kan spela en viktig roll i utvecklingsarbetet inom och mellan kommunerna.

 

Några frågeställningar som gruppen har arbetar med är:

  • Möjligheter och hinder med att arbete med ekosystemtjänster i kommunal översiktsplaneringen, stadsutvecklingsplanering och i detaljplanering.
  • Hur kan kunskapen om ekosystemtjänster öka bland kommunens olika förvaltningar och hur kan samverkan mellan olika förvaltningar stimuleras när det gäller arbetet med ekosystemtjänster?
  • Hur kan samverkan mellan olika kommuner stärkas när det gäller arbetet med ekosystemtjänster?

Hur kan man integrera ekosystemtjänster i kommunernas planeringsarbete?

Bygga kunskap över förvaltningsgränser

Det praktiska arbetet med ekosystemtjänster i en kommun sker genom experter eller externa konsulter. Detta resulterar ofta i att kunskapen växer externt snarare än internt. För att kommunen ska kunna bygga upp sin kunskap krävs återkommande intern dialog och diskussion, inte minst runt terminologi och språkbruk. Denna dialog bör ske över förvaltningsgränserna för att nå största nytta.

En bredare tolkning av ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster begränsas ofta till  grönytefaktorn i planering av nyexploatering när det egentligen handlar om så mycket mer, exempelvis att diskutera ekosystemtjänster vid drift och skötsel av skolor och äldreboende vilket kan ge både ekologiska vinster och stora sociala värden. En bredare tolkning av ekosystemtjänster ger ett större värde för kommunen som helhet.Läs mer

I Haninge resulterade workshopen i fördjupad och varaktig dialog runt viktiga kommunala vistelsevärden och ekosystemtjänster i området för stadsutvecklingsplanen för den regionala stadskärnan.

Värdera ekosystemtjänster

I Huddinge kommun letade tjänstemännen efter en metod för värdering av ekosystemtjänster. För att sätta ett värde på ekosystemtjänster används kvalitet J/L, kvantitet +/- och monetär nytta €/sek. Det monetära värdet kan sedan integreras i samhällsekonomiska analyser, exempelvis kostnadsnyttoanalyser och bli ett viktigt underlag för hållbara beslut. Läs mer

Efter workshopen har ekosystemtjänster införts i Huddinges samhällsbyggnadsprocess och ekosystemtjänster tas med vid utvecklingen av den centrala delen av Flemingsbergs stadskärna. Tjänstemännen känner en större trygghet i valet av metodik. Kunskapsuppbyggnad inom kommunen planeras och politiker på olika nivåer informeras om ekosystemtjänster.

Visualisera ekosystemtjänster

En viktig del i kunskapsuppbyggnaden som gruppen identifierat är att visualisera ekosystemtjänster t.ex. i kartor och genom GIS.Läs mer

Sedan våren 2016 har ett gemensamt GIS-system för Södertörnskommunerna införts. Det kommer att underlätta kommunernas arbete och förhoppningsvis även öka samarbetet över kommungränserna när det gäller ekosystemtjänster.

Vill du fortsätta diskussionen?

Kristina-Lundberg_SV

Kristina Lundberg, Ecoloop

ger strategisk rådgivning för att driva utveckling för en bättre resurshantering inom samhällsbyggnad och dess försörjningssystem

berit_contact

Berit Balfors, KTH

arbetar som professor vid institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik.

kontakt

Malin Löfgren, Haninge kommun

arbetar som Kommunekolog

kontakt

Monica Hammer, Södertörns högskola

arbetar som lektor i Naturresurshushållning vid Institutionen för Livsvetenskaper, samt forskningsledare för temat Kunskap och Hållbarhet vid CBEES (Centre for Baltic and East European Studies)

fyrvald_lena_SV

Lena Fyrvald, Huddinge kommun.

arbetar som samhällsplanerare i samhällsbyggnadsavdelningen

kontakt

Carolina Fintling Rue, Tyresö kommun

arbetar som enhetschef för översiktsplanenheten