Symbol_vit

Värdeskapande stadsutveckling

Vad det handlar om:

Värdeskapande stadsutveckling handlar om privat-offentlig samverkan för att öka möjligheterna att möta samhällsutmaningarna. Fokus ligger på tidiga skeden av stadsplanering med syfte att utveckla en dialog mellan kommunen och markägare, exploatörer, bygg- och bostadsbolag. I dialogen diskuteras villkoren och målbilden för projektet samt tänkbara lösningar. Genom att i dialogen lyfta fram vilka värden som kan skapas inom ett stadsutvecklingsprojekt, är det möjligt att hitta lösningar som möter kommunens och företagens mål. Om dialogen startar i ett tidigt skede av planeringen, finns möjligheter att göra ändringar i planen vilket kan skapa stora samhällsvinster.

Utmaningar:

En av de stora framtidsutmaningarna är bostadsbristen. Men vad krävs för att bygga hållbart i en expansiv storstadsregion?  I kommunerna på Södertörn ska det byggas 70 000 nya bostäder till år 2030. Att nå ett så ambitiöst mål på ett hållbart sätt kräver att kommuner och privata aktörer hjälps åt.

  • Samverkan behöver stärkas i tidiga skeden. Men hur ska den se ut, vad är det som ska åstadkommas och vem håller i taktpinnen?
  • Varje planeringsprocess är en chans att bidra till en hållbar utveckling. Vad krävs för att integrera hållbarhetsaspekter i detaljplaneprocessen?
  • Hur skapas ett effektivt samspel mellan kommunens olika planeringsinstrument?

Kontakt

Vill du veta mer om värdeskapande stadsutveckling?

Hör av dig till någon av oss!

Hur kan man samverka för att bygga snabbare och hållbart?

Tidiga skedet är A och O!

I början av processen är stora ändringar möjliga, dessa blir avsevärt dyrare när processen fortgår.

Kom förberedd!

Alla involverade aktörer bör veta vad de vill inför samarbetet.

En gemensam vision

En gemensam vision mellan byggherrar och kommunen minskar osäkerheten för parterna, skapar tillit mellan parterna och ökar farten i processen.

Löpande byggherredialog

Det är viktigt att ha levande dialog under hela planprocessen. Ett sätt att skapa dialogen är att gemensamt finansiera en mellanpart eller genom samverkansavtal.

Dialog med invånare

Det potentiella demokratiunderskottet måste beaktas när viktiga beslut tas innan den formella detaljplaneprocessen – hur säkerställer man deltagande när det inte regleras i lagstiftningen? Blir samråd och granskning endast en formalitet? 

Kommunens urvalsprocesser och anbudstävlingar

Hur många aktörer ska involveras i ett tidigt skede? Vilka kriterier ska användas i t.ex. markanvisningstävlingar och hur avgörs egentligen vad som är "lämpligt" på en viss plats?

Att integrera hållbarhetsaspekter i detaljplaneprocessen

Det är mycket nu...

I många kommuner är trycket högt. Högt satta mål för bostadsbyggande gör att många planer ska fram samtidigt. Samtidigt eftersträvas en hög kvalitet och hållbarhet. Det gäller även mindre, eller småskaliga, "frimärksplaner" som också ska bidra till goda livsmiljöer. Södertörnsmodellen har, med utgångspunkt i en aktuell planprocess i Tyresö kommun, analyserat möjligheter och hinder i detaljplaneringens olika skeden.

Olika kompetenser ska komma till tals och bidra med sin expertkunskap. Krav och riktlinjer ska kommuniceras till exploatören. Planprocessen ska följa lagstiftningens krav och genomförandet skall säkras. Och varje projekt är unikt! Det är några av de saker som planerarna lyfter fram som utmaningar i dagens planering. 

Så vad krävs för att ett projekt skall betraktas som lyckat? Att arbeta för en värdeskapande stadsutveckling innebär att skaffa sig en förståelse för hur olika organisatoriska, processuella och kunskapsrelaterade faktorer samspelar med varandra när ett planprojekt skall genomföras. I Södertörnsmodellen utbyter kommunala planerare, affärsutvecklare och forskare erfarenheter och kunskap i syfte att försöka hitta nya lösningar på ovan nämnda utmaningar. 

Ökad förståelse för detaljplaneprocessen

Södertörnsmodellen har tagit fram en visualisering av detaljplaneprocessen. Illustrationen är baserad på hur Tyresö arbetar med sin planprocess och finns tillgänglig i digital och analog form.

Instruktion

Såhär gör du för att navigera i bilden:

Den digitala illustrationen fungerar med Internet Explorer. Du kan behöva aktivera Flash för hemsidan (klicka i så fall på bilden och välj aktivera).

Du navigerar genom att använda pilarna i bilden. Vill du röra dig fritt i bilden så använd musen och klicka och dra. Det går även att zooma in och ut. För fullskärmsläge så klickar du längst ner i högra hörnet.