Symbol_vit

Kunskapsdriven stadsutveckling

Vad det handlar om:

Kunskapsdriven stadsutveckling handlar om stadsplanering som bygger på kunskap och data om ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer. Det förutsätter metoder och verktyg för att samla in och analysera kunskap, men även kanaler för att sprida dessa kunskaper. Med bättre kunskapsunderlag och analys blir investeringar mer resurs- och kostnadseffektiva. Rutiner och stödfunktioner behövs för att tillhandahålla uppdaterat kunskapsunderlag i stadsplanering, underlätta erfarenhetsutbyte och främja långsiktig kunskapsuppbyggnad inom och mellan kommunala organisationer.

Utmaningar:

Vad krävs för att bygga hållbart i en expansiv storstadsregion?  I kommunerna på Södertörn ska det byggas 70 000 nya bostäder till år 2030. Att nå ett så ambitiöst mål på ett hållbart sätt kräver att vi tar hänsyn till ekologiska och sociala samband.

  • Gröna kvaliteter och sociala värden behöver komma in i planeringen. Men vad krävs, vad är det som ska åstadkommas och vem håller i taktpinnen?
  • Hur förstår vi vilka förutsättningar och vilken potential som finns på olika platser? Och vilka verktyg kan stärka planeringen?
  • Hur gör vi bättre analyser, tar tillvara på kvalitativ och kvantitativ kunskap och främjar långsiktig kunskapsuppbyggnad?

Kontakt

Vill du veta mer om kunskapsdriven stadsutveckling?

Hör av dig till någon av oss!

Att se och integrera sociala, ekologiska och ekonomiska värden

Södertörnsanalysen

Verktyg för kunskapsbaserat beslutsfattande

Läs mer om verktyget på denna sida http://sodertornsmodellen.com/sodertornsanalysen.

Södertörnsanalysen är ett öppet verktyg som gör det enklare att belysa skillnader, likheter och trender mellan olika områden i Stockholmsregionen.

Verktyget är utvecklat i samarbete med stiftelsen GAPminder som arbetar med att tillgängliggöra och visualisera statistik kring global utveckling. GAPminders jämförelser mellan världens länder har ersatts med små geografiska områden, s.k. basområden, i Stockholmsregionen. Kommunerna i Stockholms län är indelade i ca 1 400 basområden. Istället för att jämföra utvecklingen i Nigeria med Chile och Kanada kan vi med enkelhet nu över tid jämföra Rinkeby med Flemingsberg, Tyresö Centrum och Norrtälje. Merparten av data kommer från Statistiska Centralbyrån, SCB.

Verktyget ska kunna användas för att ta fram kunskapsunderlag samt analysera och följa upp hållbarhetsarbetet i kommunerna. I dagsläget finns ett antal indikatorer för åren 2000-2017.

Med verktyget kan vi observera trender men det är viktigt att betona att verktyget inte nödvändigtvis ger svar på orsakerna bakom trenderna. Till exempel kan vi tydligt se att flera områden över tid tappar individer med arbete och utbildning men för att förstå varför dessa individer väljer att flytta krävs en djupare analys.

 

Ekosystemtjänster

Bin struntar i kommungränserna

Begreppet ekosystemtjänster har utvecklats ur ett behov av att visa och förklara hur människan är beroende av naturen och de olika ekosystem som omger våra samhällen. Inom ramen för Södertörnsmodellen har tre större workshops anordnats om ekosystemtjänster i Haninge, Tyresö och Huddinge kommun. Vid dessa tillfällen har en modell använts för att öka kunskapen om ekosystemtjänster i kommunen och att få till stånd ett ökat erfarenhetsutbyte om ekosystemtjänster inom och mellan kommuner.

Att synliggöra människans beroende av naturen blir allt viktigare i takt med den utveckling och förtätning av våra städer krävs framöver. De södra delarna av Stockholms län står inför en stor befolkningsökning. Södertörn beräknas växa med 400 000 invånare till 2030. Det är ett stort antal nya invånare som ställer krav på service, omsorg och arbetstillfällen men också att naturen och de olika ekosystemen bevaras, utvecklas och förstärks.

Naturen underhåller livsviktiga funktioner för oss människor och för våra samhällen. Det kan handla om allt från vackra landskap till hur vår mat är beroende av pollinering från bin och insekter.

Sveriges kommuner har en central roll i omställning till ett hållbart samhälle, där ekosystemtjänster pekas ut som ett viktigt verktyg. Men vägen från att inkludera begreppet ekosystemtjänst i kommunal förvaltning till att praktiskt tillämpa begreppet i dagligt arbete är sällan problemfri.  För att underlätta för kommunernas krävs både förbättrat samarbete mellan kommunerna men också mellan kommuner och andra aktörer.

Testa Södertörnsanalysen - hur vill du göra din analys?

Indikatorerna i verktyget är indelade i så kallade basområden. Ett basområde är ett geografiskt avgränsat område som kan vara på kvartersstorlek eller större. Kommunerna i Stockholmsregionen är indelade i ca 1400 basområden. Merparten av data kommer från SCB, och du kan välja mellan ett urval av olika indikatorer som belyser sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter.

Befolkning

Befolkning totalt i alla åldrar.

Andel förvärvsarbetande

Antal förvärvsarbetande 20-64 år delat med befolkning totalt i åldern 20-64 år.

Medelinkomst

Beskriver summa inkomst delat med befolkning totalt i åldern 20-64 år.

Andel med lång högskoleutbildning

Anger andel personer 25-64 år med eftergymnasial utbildning som sträcker sig 3 år eller mer.

In- och utflyttade med lång högskoleutbildning

Beskriver antal som flyttar in i ett område med lång högskoleutbildning minus antal som flyttar ut ur ett område med lång högskoleutbildning. Flytten ackumuleras för varje år dvs. siffran för 2013 avser summan av alla som flyttar in till ett område med lång högskoleutbildning minus summan av alla som flyttat ut ur ett område med lång högskoleutbildning för hela perioden 2000-2013.

In- och utflyttade med arbete

Beskriver antal som flyttar in i ett område med förvärvsarbete minus antal som flyttar ut ur ett område med förvärvsarbete. Flytten ackumuleras för varje år dvs. siffran för 2013 avser summan av alla som flyttar in till ett område med förvärvsarbete minus summan av alla som flyttat ut ur ett område med förvärvsarbete för hela perioden 2000-2013.

Instruktion

Såhär gör du för att navigera i bilden:

Södertörnsanalysen fungerar bäst med Google Chrome.

Du kan själv välja indikatorer på de två skalorna samt vad storlek och färg på bubblorna ska representera.

I den övre menyraden kan du också välja språk samt om du vill se bubblorna geografiskt på en karta, för sig själv eller tillsammans med bubbeldiagrammet. Det finns även ett särskilt diagram för att jämföra indikatorerna baserat på kön.

Öppna Södertörnsanalysen på egen flik.