logo-sodertornsmodellen

en innovativ organisationsform för hållbar stadsutveckling

I projektet möts kommuner, näringsliv och forskning förutsättningslöst för att hitta nya sätt att samverka, utifrån kommunernas behov och med ständigt fokus på medborgarna

Södertörnsmodellen fokuserar på kunskapsdriven, medskapande och värdeskapande stadsutveckling:

Kunskapsdriven stadsutveckling

 

...handlar om stadsplanering som bygger på kunskap och data om ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer. Det förutsätter metoder och verktyg för att samla in och analysera kunskap, men även kanaler för att sprida dessa kunskaper. Med bättre kunskapsunderlag och analys blir investeringar mer resurs- och kostnadseffektiva. Rutiner och stödfunktioner behövs för att tillhandahålla uppdaterat kunskapsunderlag i stadsplanering, underlätta erfarenhetsutbyte och främja långsiktig kunskapsuppbyggnad inom och mellan kommunala organisationer.

Medskapande stadsutveckling

 

...handlar om att etablera en öppen dialog med de som bor i området för att skapa inkluderande och jämlika livsmiljöer. Delaktighet i stadsplanering skapar förståelse för olika behov hos olika grupper av invånare. Lika viktigt är att tillsammans med invånarna skapa gemensamma visioner för hur en plats bör förändras och sträva mot samma mål. Det är både offentliga och privata aktörers ansvar att se till att platser och områden utvecklas med utgångspunkt i lokala värden och behov.

Värdeskapande stadsutveckling

 

...handlar om privat-offentlig samverkan för att öka möjligheterna att möta samhällsutmaningarna. Fokus ligger på tidiga skeden av stadsplanering med syfte att utveckla en dialog mellan kommunen och markägare, exploatörer, bygg- och bostadsbolag. I dialogen diskuteras villkoren och målbilden för projektet samt tänkbara lösningar. Genom att i dialogen lyfta fram vilka värden som kan skapas inom ett stadsutvecklingsprojekt, är det möjligt att hitta lösningar som möter kommunens och företagens mål. Om dialogen startar i ett tidigt skede av planeringen, finns möjligheter att göra ändringar i planen vilket kan skapa stora samhällsvinster.

våra resultat

bi_1x1

Bina struntar i kommungränser

 

kings-cross_1x1

Tidigt skede är A och O – Stärk samverkan mellan offentliga och privata aktörer

o%cc%88vre-torg_1x1

Verktyg för kunskapsbaserat beslutsunderlag

place-your-mark_1x1

Det är människorna som gör staden

vi jobbar gemensamt för ett hållbart Södertörn

med stöd från Vinnova

footer-logos_new_180227 (003)

nu vill jag veta mer