Idégrupp # Markåtkomst

TIDIGT SKEDE ÄR A OCH O – Stärk samverkan mellan offentliga och privata aktörer

 

 

 

 

 

 

 

Måste det gå så långsamt?

Vad krävs för att bygga snabbare? En av de stora framtidsutmaningarna är bostadsbristen. I kommunerna på Södertörn ska det byggas 70 000 nya bostäder till år 2030. Att nå ett så ambitiöst mål på ett hållbart sätt kräver att kommuner och privata aktörer hjälps åt.

De kommunala och privata aktörerna som medverkat i idégruppens aktiviteter har tillsammans föreslagit hur en önskvärd processmodell kan implementeras, från initiativ till färdig byggnad. Läs mer

Idégruppens resultat visar att samverkan mellan kommunen och de privata aktörerna behöver stärkas i tidigt skede av detaljplaneprocessen. Det finns ett glapp mellan den översiktliga strategiska planeringen och den mer projektspecifika detaljplaneringen.

Många kommuner arbetar med olika strategiska fördjupningar (fördjupad översiktsplan, handlingsprogram m.m.) för att konkretisera den översiktliga planeringens mål i delområden och projekt. Exempelvis kan ett handlingsprogram tas fram för att förankra genomförandet innan man utarbetar en detaljplan – detta för att skapa en gemensam vision mellan kommunen och de privata aktörerna. Här krävs nya former av aktörssamverkan

Bakgrund

Utan en effektiv samverkan mellan Södertörnskommunerna och privata aktörer riskerar de politiska målen om 70 000 nya bostäder att aldrig uppnås. Idégruppens representanter - som utgjorts både av planerare från Södertörnskommunerna och privata byggherrar - har tillsammans identifierat behovet av bättre samverkan i tidigt skede.

 

Andra utmaningar är den låga andelen kommunalt ägd mark i Södertörnskommunerna. Stora delar av det existerande markinnehavet består av viktiga naturreservat och grönområden som berörs av olika skyddsbestämmelser (Borsjön Salem, Masmoberget, Tyresta Nationalpark, Sätraskogen, Gömmarens natureservat).

 

Detta innebär att många av de nya bostäderna förväntas byggas inom redan existerande bostadsområden och koncentreras till ett antal utpekade förtätningsområden. Läs mer

De nya bostäderna planeras framförallt till de regionala stadskärnorna kungens kurva/Skärholmen, Flemingsberg, Haninge, Södertälje men även till andra viktig centra i regionen, så som Tumba centrum, Salem och Tyresö centrum. Detta ställer ytterligare krav på  kommunerna att  samverka med privata markägare och exploatörer.

women in action

Syfte

Syften med idégruppen har varit att undersöka varför byggandet inte sker i önskad takt i Södertörnskommunerna, och att diskutera hur olika modeller för aktörssamverkan kan bidra till ett ökat byggande på ett hållbart sätt.

 

Idégruppen identifierade under 2015 två huvudaktiviteter. Den ena gäller kartläggning av markägarförhållanden och attraktivitet i Södertörn, och den andra handlar om aktörssamverkan i stadsutvecklingsprojekt – både privat-offentlig samverkan och samarbete mellan kommunerna. Läs mer

 

Den första aktiviteten har syftat till förstå de unika förutsättningarna för bostadsbyggande och attraktivitet på Södertörn. Materialet som tagits fram har varit en utgångspunkt för idégruppens förståelse för aktörssamverkan och har använts för att diskutera utmaningarna i Södertörnskommunerna med olika aktörer.

 

Den andra aktiviteten har fokuserat på aktörernas samverkan. Gruppen identifierade ett behov av att arbeta med samverkan mellan byggherre och kommun i tidigt skede. Målet har varit att öka kunskapen om att effektivisera och förbättra samverkan i tidigt skede, samt att bidra till ökad förståelse mellan kommunen och de privata aktörerna.

Hur ska man samverka för att bygga snabbare och hållbart?

Tidiga skedet är A och O.

I början av processen är stora ändringar möjliga, dessa blir avsevärt dyrare när processen fortgår.

Kom förberedd!

Båda parter bör veta vad de vill inför samarbetet.

En gemensam vision

En gemensam vision mellan byggherrar och kommunen minskar osäkerheten för parterna, skapar tillit mellan parterna
och ökar farten i processen

Löpande byggherredialog

Det är viktigt att ha levande dialog under hela planprocessen. Ett sätt att skapa dialogen är att gemensamt finansiera en mellanpart eller genom samverkansavtal.

Medborgardeltagande

Det potentiella demokratiunderskottet måste beaktas när viktiga beslut tas innan den formella detaljplaneprocessen – Hur säkerställer man medborgarnas deltagande när den inte regleras inom Plan- och bygglagen? blir samråd och granskning endast en formalitet? 

Kommunens urvalsprocesser och anbudstävlingar

Hur många aktörer ska involveras i ett tidigt skede? Begränsat deltagande kan leda till konflikter?

Vill du fortsätta diskussionen?

Christian Fredricsson_SV

Christian Fredricsson, Nordregio.

Arbetar som forskare och koordinator av nordiska samarbetsprojekt om hållbara stadsregioner and internationella forskningsprojekt på temat samhällsplanering

charlotte persson_SV

Charlotte Persson, Haninge Kommun

Arbetar som processledare och projektledare för genomförande av handlingsplanen för den regionala stadskärnan i Haninge.

MartinBucht_LinkedIn_SV

Martin Bucht, Skanska.

Arbetar med projektutveckling för Skanska.

Svante_SV

Svante Mandell, KTH.

Arbetar som universitetslektor, chef på avdelningen för Bygg- och Fastighetsekonomi och proprefekt på institutionen för Fastigheter och Byggande.

Fredrik Brunes_SV

Fredrik Brunes, KTH.

Undervisar och forskar som universitetsadjunkt inom fastighetsvärdering, fastighetsinvestering och stadsbyggnadsekonomi.

gunilla - kopia

Gunilla Eitrem, Södertörnskommunerna.

Arbetar som utvecklingsledare och strateg i det kommunala nätverket för åtta kommuner i södra Stockholm.

EmelieHäll_liteblurrigtleende

Emelie Häll, Tyresö kommun.

Arbetar som exploateringsingenjör inom detaljplanprocessen med fokus på genomförandeskedet.

Lukas Smas_SV

Lukas Smas, Nordregio.

Forskar om samhällsplanering, urban och regional utveckling, med ett särskilt fokus på Nordiska städer