Idégrupp Social Hållbarhet, medborgardialog och social konsekvensbedömning

DET ÄR MÄNNISKORNA SOM GÖR STADEN

 

 

 

 

 

 

 

Att bygga städer handlar inte bara om att bygga saker

Att bygga städer handlar inte bara om att bygga saker. Vi vill skapa livsmiljöer där människor är lyckliga, trygga, känner samhörighet och är del av en identitet. Inkluderande platser där alla tillåts vara olika. För att få en stadsplanering som bättre svarar mot människors olika förutsättningar och behov måste vi bli bättre på att integrera social hållbarhet i planeringens olika nivåer.

 

Det handlar naturligtvis om att bedöma konsekvenser av planer och projekt utifrån deras påverkan på sociala värden. Men den stora potentialen för förändring ligger inte här. Vi behöver en mer proaktiv insats till mjuka värden i planeringen... Läs mer


Först och främst måste vi förstå vad social hållbarhet är. Tyvärr finns det inget universalmått för detta. Inga standardindikatorer som kan appliceras. Istället måste dessa definieras från fall till fall i dialog med de aktörer som påverkas av och påverkar frågan. Vilken stad vill vi ha? Först när vi gemensamt har analyserat problem och möjligheter kan vi skapa oss en bild av vad en bra stad betyder i det aktuella fallet. Då har vi en tydlig målbild.

 

Därefter behöver vi utöka vår verktygslåda när det gäller att förstå vilken typ av åtgärder som stärker de mjuka värdena i en stad och bedöma konsekvenser av planer och projekt utifrån deras påverkan på sociala värden. Här behövs tvärsektoriell samverkan. Här behövs samarbete mellan olika aktörer. Och här behövs åtgärder på lång och kort sikt. Ett stadsutvecklingsprojekt kan vara ett projekt. Men en samhällsförändring är kontinuerlig. Vi måste därför bryta ner murarna mellan olika planeringsnivåer, förvaltningar och tidshorisonter.

 

Att engagera medborgare och andra aktörer i jakten på lösningar är av högsta prioritet. Hur våra städer utvecklas beror i slutändan på hur människor väljer att använda och bidra till de platser där de bor, jobbar och vistas. Där har kommunen en viktig roll i att skapa den plattform som behövs för att andra aktörer ska stärkas.

 

Skriften ”12 insikter för en socialt hållbar planering” presenterar hur de mjuka värdena kan stärkas genom analys, målsättning, åtgärd och konsekvensbedömning/uppföljning, och hur medborgare kan involveras kontinuerligt genom processen. För en djupdykning i hur man kan jobba med medborgardeltagande för både planeringsvärde och förtroendevärde har vi beskrivit processen för arbetet med Brandbergens Utvecklingsprogram ur detta perspektiv.

Konceptbild-ingen bakgrund_VIT

Bakgrund

Befolkningstillväxt och ekonomisk utveckling ska kombineras med ökad integration och höjd livskvalitet. Det är komplexa utmaningar som Södertörn delar med många andra kommuner runt om i världen:

  • Hur utvecklar vi socialt hållbara stadsdelar?
  • Hur mäter vi hållbarhet?
  • Hur, var och när ska kan vi engagera medborgarna?

En styrka i Södertörnsmodellen är att alla diskussioner baseras på existerande kommunala processer.Läs mer

Haninge kommun har sedan hösten 2013 arbetat med ett utvecklingsprogram för kommundelen Brandbergen, som ska beskriva en vision för områdets långsiktiga utveckling med 2030 som horisont. I grannkommunen Huddinge är Flemingsberg utpekad som regional stadskärna med stor potential till förtätning.

övre torg2

Syfte

Gruppen har haft ett övergripande fokus på social hållbarhet och stadsplanering, men syftet har utvecklats under de två år gruppen har följt de kommunala planprocesserna i Brandbergen och Flemingsberg.

 

Från hur medborgardialog ska genomföras till hur resultatet av den ska kunna tillämpas. Från framtagande av generella indikatorer för att vägleda en social konsekvensbedömning (SKB) till hur social hållbarhet på ett mer generellt plan bör angripas inom en kommunal planprocess.

Vill du fortsätta diskussionen?

Lise-Lott Larsson Kolessar, Hållbarhetsspecialist, White Arkitekter

Lise-Lott Larsson Kolessar, White arkitekter

är projektledare för Södertörnsmodellen och hållbarhetsansvarig på White:s Stockholmskontor. Lise-Lott arbetar med utgångspunkt i användarnas behov för att identifiera synergier, samt vad som krävs i form av samarbete och nya affärsmodeller.

Gustav Malm, Hållbarhetsstrateg, Haninge Kommun

Gustav Malm, Haninge Kommun

arbetar som hållbarhetsstrateg och ansvarar för kontinuerlig utveckling av metoder och verktyg för medborgardialog

 

Susanne Sjoblom, Skanska

Suzanne Sjöblom, Skanska

arbetar som verksamhetsutvecklare för PU kommersiellt, Skanska Sverige AB

fyrvald_lena_SV

Lena Fyrvald, Huddinge Kommun

arbetar som samhällsplanerare i samhällsbyggnadsavdelningen, Huddinge kommun

Mats Jarnhammar, SKL International,  Living Cities.
Med en bakgrund som samhällsplanerare och kulturgeograf är han intresserad i sambanden mellan staden och människan i stadsutvecklingsprocesser.

Mats Jarnhammar, SKL International

arbetar som urban advisor för SKL International och vd för stadsutvecklingsföretaget Living Cities. Med en bakgrund som samhällsplanerare och kulturgeograf är han intresserad i sambanden mellan staden och människan i stadsutvecklingsprocesser

Sara Elmén, WSP

Sara Elmén, WSP

är utbildad civilingenjör inom arkitektur och BREEAM Communities assessor. Hon arbetar på bredden med hållbarhetsfrågor men med betoning på hållbar stadsutveckling och fysisk planering.

MirjaSV

Mirja Thårlin, Haninge Kommun

arbetar som samhällsplanerare med översiktsplanering på kommun- och kommundelsnivå och med strategiska kollektivtrafikfrågor.

Estelle Conraux, Kulturgeograf, White Arkitekter

Estelle Conraux, White arkitekter

arbetar som social hållbarhetsspecialist inom stadsplanering.  Som kulturgeograf är hennes styrka att kombinera en kvalitativ insamling av invånarnas upplevelse, förväntningar och beteende med kvantitativa och kartografiska data.

MalinBosaeus-WSP_WEB

Malin Bosaeus, WSP

är arkitekt och civilingenjör inom arkitektur. Hon arbetar med processledning, planering och utredningar inom stads- och landsbygdsutveckling. Malin brinner för hållbar utveckling och är speciellt intresserad av den sociala aspekten.