VERKTYG FÖR KUNSKAPBASERAT BESLUTFATTANDE

#södertörnsanalysen

Södertörnsanalysen är ett öppet verktyg som gör det enklare att belysa skillnader, likheter och trender mellan olika områden i kommunerna på Södertörn.

 

Verktyget är utvecklat i samarbete med stiftelsen GAPminders (känd genom Hans Rosling) som arbetar med att tillgängliggöra och visualisera statistik kring global utveckling. GAPminders jämförelser mellan världens länder har ersatts med små geografiska områden på Södertörn. Istället för att jämföra utvecklingen i Nigeria med Chile och Kanada kan vi med enkelhet nu över tid jämföra Alby med Flemingsberg, Tyresö Centrum och Handen. Till visualiseringen av statistik har ett antal kartor tagits fram för att illustrera trender rumsligt. Läs mer

Verktyget ska kunna användas för att ta fram kunskapsunderlag samt analysera och följa upp hållbarhetsarbetet i kommunerna. I pilotversionen av Södertörnsanalysen har fem indikatorer för åren 2000-2013 valts ut som beskriver socioekonomisk utveckling samt flyttmönster.

 

Med verktyget kan vi observera trender men det är viktigt att betona att verktyget inte nödvändigtvis ger svar på orsakerna bakom trenderna. Till exempel kan vi tydligt se att flera områden över tid tappar individer med arbete och utbildning men för att förstå varför dessa individer väljer att flytta krävs en djupare analys.

 

Förutom rörelsediagrammen så finns även ett antal kartor framtagna genom Fusion Tables - ett gratis och enkelt GIS-verktyg.

 

Nästa steg i utvecklingen av verktyget är att koppla på ytterligare indikatorer som har med fysisk planering att göra för att öka förståelsen mellan rumslig och socioekonomisk utveckling. I slutändan ämnar projektet att höja kunskapsnivån för hur regionala och lokala prioriteringar påverkar enskilda områden.

hur vill du göra din analys?

om verktyget och indikatorerna

Indikatorerna i verktyget är indelade i så kallade basområden. Ett basområde är ett geografiskt avgränsat område som kan vara på kvartersstorlek eller större. Kommunerna i Stockholms län är indelade i ca 1300 basområden. Data kommer från SCB, och du kan välja mellan sex olika indikatorer

Befolkning

Befolkning totalt i alla åldrar.

Andel förvärvsarbetande

Antal förvärvsarbetande 20-64 år delat med befolkning totalt i åldern 20-64 år.

Medelinkomst.

Beskriver summa inkomst delat med befolkning totalt i åldern 20-64 år.

Andel med lång högskoleutbildning

Anger andel personer 25-64 år med eftergymnasial utbildning som sträcker sig 3 år eller mer.

In- och utflyttade med lång högskoleutbildning

Beskriver antal som flyttar in i ett område med lång högskoleutbildning minus antal som flyttar ut ur ett område med lång högskoleutbildning. Flytten ackumuleras för varje år dvs. siffran för 2013 avser summan av alla som flyttar in till ett område med lång högskoleutbildning minus summan av alla som flyttat ut ur ett område med lång högskoleutbildning för hela perioden 2000-2013.

In- och utflyttade med arbete

Beskriver antal som flyttar in i ett område med förvärvsarbete minus antal som flyttar ut ur ett område med förvärvsarbete. Flytten ackumuleras för varje år dvs. siffran för 2013 avser summan av alla som flyttar in till ett område med förvärvsarbete minus summan av alla som flyttat ut ur ett område med förvärvsarbete för hela perioden 2000-2013.

verktyget

Öppna på ny flik

Du kan själv välja indikatorer på de två skalorna samt vad storlek och färg på bubblorna ska representera.

 

I den övre menyraden kan du också välja språk samt om du vill se bubblorna geografiskt på en karta, för sig själv eller tillsammans med bubbeldiagrammet. Det finns även ett särskilt diagram för att jämföra

indikatorerna baserat på kön.

bakgrund

Statistik är ofta tråkigt, komplext och kan lätt feltolkas. Utan särskild utbildning eller stort personligt intresse är rapporter och siffror ofta svårgenomträngliga och kräver mycket tid för att förstå till fullo. I Sverige är vi samtidigt världsmästare på att samla in data och information men inte särskilt bra på att omsätta det till faktisk tillämpbar kunskap.

 

Inom stadsutveckling saknas ofta tillgång till grundläggande kunskap vilket antingen kan leda till felprioriteringar eller till att specifika utredningar behöver tas fram för att ta fram relevant kunskap. Ofta saknas också kunskap om hur tidigare satsningar fallit ut och vilka insatser som varit lyckade/mindre lyckade.

 

Det finns också en tendens att uppfattningen om ett område kan etsa sig fast men hur ett område såg ut för femton år sedan behöver inte vara sant idag. Orsaken är nästan alltid att det finns begränsade resurser att följa upp en satsning eller ett område.

 

Därför behövs verktyg för att snabbt, enkelt och billigt kunna göra komplexa orsakssamband begripliga och som kontinuerligt och systematiskt kan beskriva lokal och regional utveckling över tid.

 

Visionen är att idégruppens arbete ska bli startskottet för hur kommunerna på Södertörn kan arbeta gemensamt med att följa upp hållbarhetsarbetet i regionen

syfte

Södertörnsanalysen erbjuder kommunerna ett gemensamt verktyg som visualiserar statistik och kopplar den till geografiska områden. Syftet är att ge planerare, beslutfattare, konsulter, forskare, invånare och andra aktörer en översiktlig bild av utvecklingen i kommunen, regionen och i lokala områden.

 

Verktyget ska kunna användas både för information och dialog mellan professionella aktörer samt mellan kommun och invånare men främst är verktyget ett stöd för kunskapsbaserat beslutsfattande.

 

Verktyget ger möjlighet till en djupare förståelse för hur beslut och prioriteringar påverkar den socioekonomiska utvecklingen lokalt.

 

Med Södertörnsanalysen har vi också påbörjat arbetet med att etablera ett gemensamt verktyg för uppföljning av hållbar utveckling på regional skala. Förhoppningen är att detta ska utvecklas vidare och i längden stärka samverkan mellan regionala aktörer för en bättre integrering av lokal och regional planering.

Sodertornsanalysen-2

vill du fortsätta diskussionen?

Johan Dahlberg

Johan Dahlberg, White arkitekter

Hållbarhetsstrateg med fokus på stadsbyggnadsfrågor samt forsknings-koordinator på White. Han har varit med från starten av projekten och ingår också i Södertörnsmodellens styrgrupp.

johan.dahlberg@white.se

kontakt

Moa Rosenqvist, Haninge Kommun

Statistiker på Haninge kommun. Moa har varit med i idégruppen Södertörnsanalysen sedan 2014 och främst arbetat med att beställa data samt ordna data så att den fungerar i verktyget.

Marcel

Marcel Moritz, Huddinge kommun

Teamleader för social hållbarhet i Huddinge kommun. Marcel har länge arbetat med verktyg för att visualisera statistik inom Huddinge kommun och är även upphovsmakare till idégruppen.

marcel.moritz@huddinge.se

 

kontakt

Peter Brokking, KTH

Program Director för Mastersprogrammet Sustainable Urban Planning and Design och forskare på Urbana och Regionala Studier, KTH.

kontakt

Ulla Mörtberg, KTH

Universitetslektor och docent på institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, KTH.

kontakt

Tobias Engberg, Botkyrka kommun

Arbetar som utvecklingsledare statistik i avdelningen för samhällsutveckling.

Kristin_Jönsson_Strandberg_SV

Kristin Jönsson Strandberg, SKL International

Kristin arbetar på SKL International, ett konsultbolag som ägs av SKL med uppdrag att stötta decentralisering och lokalt självstyre internationellt. Kristin är främst engagerad i projekt som använder den Sida initierade metodologin SymbioCity Approach för att kapacitetsutveckla lokala myndigheter i utvecklings och övergångsländer i hållbar stadsutveckling.