Symbol_vit

Medskapande stadsutveckling

Vad det handlar om:

Medskapande stadsutveckling handlar om att etablera en öppen dialog med de som bor i området för att skapa inkluderande och jämlika livsmiljöer. Delaktighet i stadsplanering skapar förståelse för olika behov hos olika grupper av invånare. Lika viktigt är att tillsammans med invånarna skapa gemensamma visioner för hur en plats bör förändras och sträva mot samma mål. Det är både offentliga och privata aktörers ansvar att se till att platser och områden utvecklas med utgångspunkt i lokala värden och behov.

Utmaningar:

Att bygga städer handlar inte bara om att bygga saker. Vi vill skapa livsmiljöer där människor är lyckliga, trygga, känner samhörighet och är del av en identitet. Inkluderande platser där alla tillåts vara olika. För att få en stadsplanering som bättre svarar mot människors olika förutsättningar och behov måste vi bli bättre på att integrera social hållbarhet i planeringens olika nivåer.

  • Hur kan invånare och andra aktörer involveras i planeringen för att stärka sociala värden?
  • Hur kan vi öka förståelsen för vilken typ av åtgärder som stärker de mjuka värdena i en stad och bedöma konsekvenser av planer och projekt?
  • Hur bidrar dialoger till en kunskapsdriven och värdeskapande stadsutveckling?

Kontakt

Vill du veta mer om medskapande stadsutveckling?

Hör av dig till någon av oss!

DET HANDLAR INTE BARA OM ATT BYGGA SAKER. DET ÄR MÄNNISKORNA SOM GÖR STADEN.