Aktuellt

Hållbar stadsutveckling tar form i Stockholmsregionens kranskommuner – pressmeddelande

Bättre planering och styrning behövs för att göra Stockholmsregionens kranskommuner mer jämlika, välmående och resurseffektiva. Då krävs nya former för samverkan mellan kommun, näringsliv och akademin. Det är en bärande insikt från Vinnovaprojektet Södertörnsmodellen. 27 maj presenteras resultaten på en stor slutkonferens.

– ­­I Södertörnsmodellen har vi skapat något helt nytt inom stadsplanering. I projektet samarbetar kommuner med näringsliv och forskare för att på bästa sätt bidra till en kunskapsdriven, medskapande och värdeskapande stadsutveckling, säger Berit Balfors, professor vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad på KTH och koordinator för Södertörnsmodellen.

Projektet Södertörnsmodellen har pågått sedan 2013 och avslutas hösten 2019. Den 27 maj samlas aktörerna för slutkonferens där resultaten presenteras. Lise-Lott Larsson Kolessar är projektledare för Södertörnsmodellen och hållbarhetsstrateg på White arkitekter. Hon påtalar att samverkan mellan olika aktörer är en stor utmaning för framtidens stadsplanering.

– Man ska passa på att planera hållbart när man ändå planerar och det är viktigt att även invånare involveras på ett meningsfullt sätt. Då kan vi få städer som är jämlika, välmående och resurseffektiva. Södertörnsmodellen är ett konkret exempel på hur denna samverkan kan se ut och organiseras.

Södertörnsmodellens utgångspunkt har varit att hantera hållbarhetsutmaningarna i storstadsregioners kranskommuner där förutsättningarna för stadsplaneringen skiljer sig väsentligt från mer innerstadsnära lägen. För att möta hållbarhetsutmaningarna krävs kunskap. Inom Södertörnsmodellen har verktyget Södertörnsanalysen* tagits fram i samverkan med stiftelsen Gapminder. Södertörnsanalysen visualiserar trender och statistik, vilket bidrar till en kunskapsdriven stadsutveckling. En del av den testas även i Göteborgsregionen.

­­- Med Södertörnsanalysen visar vi att det finns flera stora socio-ekonomiska utmaningar som kommunerna måste ta hänsyn till i planeringen. Med Södertörnsanalysen kan vi statistiskt titta på vilken typ av insatser ett bostadsområde kan behöva, säger Peter Wikman, statistiker i Botkyrka kommun.

En kunskapsdriven utveckling kräver även ett ekosystemtjänstperspektiv i planeringsprocesserna. Det ger ekologiska värden en naturlig plats i stadsutvecklingen.

­- Vi ser hur gröna värden förändras i takt med att städer förtätas. Att säkra och utveckla den biologiska mångfalden är en förutsättning för vår tillvaro och en nyckel för att tillgodogöra sig de nyttor som ekosystemtjänster ger, säger Monica Hammer, docent på Södertörns Högskola.

*Ur Södertörnsanalysen: T.v. Visualisering av socio-ekonomiska förutsättningar i Stockholmsregionen och t.h. rumslig visualisering av andel hyresrätter i Stockholmsregionens basområden (rött = 100% hyresrätter).

Om Södertörnsmodellen:

Deltagande parter:
Södertörnskommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö.
Kungliga Tekniska Högskolan, Södertörns högskola, Göteborgsregionen, Region Stockholm, Nordregio, Skanska Sverige, Wallenstam, White Arkitekter, SKL International, 2050 Consulting,Ecoloop

Mer information: http://sodertornsmodellen.com/

Presskontakter:

Berit Brokking Balfors, projektkoordinator
Telefon: 08-790 63 52 
E-post: balfors@kth.se

Lise-Lott Larsson Kolessar, projektledare
Telefon: 070-610 14 47
E-post: lise-lott.larsson@white.se

Monica Hammer
E-post: monica.hammer@sh.se

Peter Wikman, Botkyrka kommun, projektledare Södertörnsanalysen
Telefon: 070-8461832
E-post: peter.wikman@botkyrka.se

Ladda ner pressmeddelandet som PDF här >>

Slutkonferens den 27 maj

När vi planerar och bygger våra samhällen gör vi det tillsammans och med en gemensam vision om hållbar utveckling. Nu delar vi i Södertörnsmodellen med oss av våra erfarenheter och visar hur ni kan göra. 

Välkommen på vår slutkonferens!

Tid: 27 maj 2019, kl. 09:30 (programstart kl. 10:00) – 16.00. 

Plats: Münchenbryggeriet. Söder Mälarstrand 25, 118 25 Stockholm.

Mat och dryck: Lunch och fika ingår.

Anmälan: Senast 10 maj på https://sodertornsmodellen.confetti.events

Deltagandet är kostnadsfritt, men utebliven närvaro debiteras 500 kr. 

Frågor om konferensen: Jennie Pettersson, programansvarig. 070-538 08 43, jennie.pettersson@scap.se  

Ladda ner inbjudan som PDF >>

UPPLÄGG SLUTKONFERENS

Under dagen får du veta allt om:

  • Södertörnsmodellens samverkan. Så har projektet fått aktörer från kommun, akademi och näringsliv att samverka för hållbara städer.  
  • Verktyg för kunskapsdriven stadsutveckling. Kunskap och data om ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer kan samlas in, analyseras och spridas resurs- och kostnadseffektivt.
  • Vår process för medskapande stadsutveckling. Metoder för att föra in delaktighet och medborgardialoger i vår vanliga planeringsprocess.
  • Metoder för värdeskapande stadsutveckling, eller konsten att planera så att kommun och näringsliv snabbt ser fördelar och jobbar tillsammans.
  • … Och mycket mer om hållbar stadsutveckling! Fullständig agenda inom kort.

Workshops

På eftermiddagen kommer tre parallella workshops hållas inom ramarna för Södertörnsmodellens arbetspaket. Vid anmälan till konferensen kan du i formuläret anmäla intresse till en av dessa.

Fullständigt program och tider inom kort!

Om Södertörnsmodellen:

Ett VINNOVA-finansierat projekt om hållbara städer och samhällen som pågått sedan 2013. Projektet har haft sin utgångpunkt i Södertörnskommunernas utmaningar och syftat till att ta fram forskningsbaserade strategier och metoder i nära samverkan med näringslivet. De färdiga metoderna kan nu användas av alla svenska kommuner samt appliceras internationellt. 

Deltagande parter i Södertörnsmodellen:

KTH, White Arkitekter, Södertörnskommunerna, Södertörns högskola, Ecoloop, Skanska, SKL International, Nordregio, Wallenstam, Göteborgsregionen, Stockholms läns landsting, 2050 Consulting AB. 

Läs mer på www.sodertornsmodellen.se

Värdeskapande stadsutveckling – referat 15/2/2019

­Värdeskapande stadsutveckling–­ ett kontinuerligt och systematiskt arbete med att säkerställa kvalitet i planeringsprocesser och samhällsbyggnadsprojekt.

Referat Södertörnsakademin 15 februari 9-12
Plats: Mångkulturellt centrum, Fittja

Halvdagsprogrammet inleddes med ett kort välkomnande av Södertörnsmodellens projektledare Lise-Lott Larsson Kolessar från White Arkitekter. Lise-Lott presenterade dagen och syftet med Södertörnsmodellen och Södertörnsakademin, ­nämligen att bidra till en omställning till ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar stadsutveckling. Södertörnsakademins syfte är att sprida och marknadsföra de idéer och koncept för hållbara lösningar som tas fram.

Johan Högström från KTH berättade därefter om orsaken till att Södertörnsmodellen arbetar med värdeskapande stadsutveckling. Det är i gränssnittet mellan å ena sidan våra utmaningar och, å andra sidan, vår kreativitet som det är nödvändigt att prata om värdeskapande processer. Det handlar om att både ha och utveckla idéer för hur man hanterar sina egna och andras idéer och deras genomförande.

Örebro och Uppsala kommun var inbjudna som gäster under seminariet. Båda kommunerna visade upp exempel på hur de själva lyckats förändra sina respektive stadsutvecklingsprocesser.

Från Örebro kommun deltog stadsarkitekt Peder Hallkvist. Han berättade om det förändrade arbetssättet som lett till en mer välfungerande och grönare stadsplanering. Nyckeln till ett fungerande samarbete låg i en helt förändrad arbetsprocess i syfte att överbrygga den klyfta som fanns mellan beslutfattare och utförare. Dessa två hade tidigare begränsad kontakt och träffades bara 1 timme i månaden.

Den så kallade Örebromodellen syftar till att ändra just detta. Nyckeln till en bättre stadsplanering är att förbättra relationen mellan tjänstemän och politiker. Idag har man schemalagda och mycket tätare avstämningar. Man har gått från 1 timme i månaden till ca 3,5 timmar per vecka. Dessutom har man skapat en tätare dialog med medborgarna genom frukostmöten, djupintervjuer och listor på önskade förbättringar. Allt för att få till ett samförstånd och ett medskapande som på sikt är hållbart.

För sitt arbete har Örebro vunnit en lång rad utmärkelser och förbättrat sitt NKI till 77 för kommunen och 76 för bygglov.

Från Uppsala kommun deltog Johanna Wiklander, strategisk samhällsplanerare. Hon pratade om hur värdeskapande planeringsprocesser bidrar till en hållbar stadsutveckling, och vad som krävs för att relatera projekt till sin omvärld. Genom Uppsalapaketet har Uppsala kommun och Region Uppsala tecknat ett avtal med staten som ska ge fyrspår som ska byggas mellan Uppsala och Stockholm, 33 000 nya bostäder, och stärkt kollektivtrafik. Just nu, 2019, pågår planering. Från 2022 börjar detaljplaner utarbetas.

Förmiddagen bjöd också på fyra olika kunskapsdialoger, där deltagarna fick möjlighet att diskutera och komma med förslag. Teman var:

  • Ekologiska värden: att integrera ekosystemtjänster i kommunala planeringsprocesser.
  • Att skapa värden utifrån kunskap och lokala förutsättningar
  • Ett samtal om hur vi organiserar oss i skapandet av ett inkluderande samhälle genom medskapande och dialog.
  • Initiativet, Projektprioritering, Lämplighet, Hållbarhet – ett samtal om styrning.

Därefter följde reflektioner om värdeskapande stadsutveckling och panelsamtal där publiken fick chans att ställa frågor.

Värdeskapande stadsutveckling – inbjudan

Förmiddag med Södertörnsakademin den 15 februari.

Välkommen till en förmiddag med Södertörnsakademin med fokus på värdeskapande stadsutveckling.

Värdeskapande stadsutveckling – ett kontinuerligt och systematiskt arbete med att säkerställa kvalitet i planeringsprocesser och samhällsbyggnadsprojek.

Den här dagen syftar till att fördjupa kunskapen om hur kommunala planeringsprocesser kan bidra till en hållbar stadsutveckling och vad som krävs för att säkerställa kvalitet och hållbarhet i samhällsbyggnadsprocessen.

Se programmet och anmäl dig här >>

Så kan kunskap bidra till hållbar stadsutveckling – referat 5/12/2018

Södertörnsakademin 5 december 2018.

Vad är kunskapsdriven stadsutveckling och hur kan vi bäst ta vara på och hantera all den data och information som vi har tillgång till? Det är frågor som Södertörnsakademin bjöd in till diskussion om.

Frågorna diskuterades i december då Södertörnsakademin arrangerade ett välbesökt seminarium med representanter från akademin, näringslivet, civilsamhället och kommun på Mångkulturellt centrum i Fittja. Denna gång var temat kunskapsdriven stadsutveckling och diskussioner lyftes fram kring de utmaningar och möjligheter som finns utifrån pågående stadsutvecklingsprojekt.

Södertörnsakademin, en arena för dialog om hållbar stadsutveckling, ger en möjlighet för alla att i samverkan med parterna i Södertörnsmodellen driva på utvecklingen mot en mer kunskapsdriven, medskapande och värdeskapande stadsutveckling. Resultatet visar att samhällen och städer utvecklas bäst där de boende tillsammans med lokala aktörer får forma områdets utveckling.

Förmiddagen inleddes med att få en förståelse för hur vi skapar och använder kunskap i vårt arbete och hur detta kan tillämpas i beslutsfattande, planering och underlag för dialog. I stadsutvecklingsprojekt är till exempel urban kunskap en viktig del som ger oss möjlighet att planera på lång sikt. Men vi har också att förhålla oss till en stor mängd data som ofta är omfattande och komplex. Hur genererar vi kunskap och data om värden i staden? Vilken kunskap behöver vi – och vilken behöver vi inte? Hur ser vi till att kunskap används till informerat beslutsfattande och som underlag till samverkan? Och hur hanterar vi kunskap för att den inte ska försvinna? Svar på dessa frågor fick vi en inblick i genom de exempel som presenterades av aktörer och projekt som har arbetat innovativt med att skapa,använda, hantera och sprida kunskap.

– När vi pratar om kunskap kan detta delas upp i evidensbaserad kunskap och tyst kunskap, som icke-verbal och intuitiv kunskap. Det finns en dubbelhet mellan de olika kunskaperna som är kvalitativ och kvantitativ. Det är därför viktigt att vi anpassar metodik och verktyg i projekten till att innefatta både digitalkunskap och information och ge utrymme för medborgarna. Det är processen i detta arbete som är det viktiga, sa Björn Ekelund, lektor LTU och arkitekt som var en av de inbjudna talarna. 

Hur bygger vi gemensam kunskap om staden och hur får vi en samskapande kunskapsuppbyggnad? För detta måste vi hitta samverkansprocesser och bygga kunskap och kapacitet kring innovation och nya sätt att arbeta med hållbar stadsutveckling.

Vi står inför utmaningar med bostadsbyggande och ett bostadsförsörjningsansvar, hur mäter vi och tar ansvar för en stads kvalitéer? Attraktiviteten för med borgarna och boendemiljön måste finnas kvar. Ekosystemtjänster är ett begrepp som används och underlättar förståelsen kring hur prioriteringar bör ske. Med de utmaningar vi står inför måste gröna kvaliteter och sociala värden komma in i planeringen på ett tidigt stadium i planeringen. Vi får heller inte glömma de kulturella ekosystemtjänster som ofta kan komma i kläm.

Under förmiddagen fördjupades även diskussionerna i fyra kunskapsdialoger kring utmaningar i kunskapshantering, uppbyggnad och spridning.

Södertörnsmodellen är en sammanslutning av aktörer som genom kunskapsdriven, medskapande och värdeskapande stadsutveckling erbjuder ett nytt sätt att planera hållbara städer och samhällen. Södertörnsmo­dellen har skapat Södertörnsakademin, en arena för dialog om hållbar stadsutveckling. Projektet drivs av Södertörnskommunerna, KTH, White Arkitekter, Södertörns Högskola, EcoLoop, Skanska, SKL International, Nordregio, Wallenstam, Göteborgsregionen,Stockholms Läns Landsting och 2050. Projektet finansieras av parterna och Vinnova.

Nedan hittar du presentationerna från seminariet:

Södertörnsmodellen presenteras under Openlabs frukostevent den 12 december

Lise-Lott Larsson Kolessar, Sustainability Strategist på White Arkitekter och Project Manager för Södertörnsmodellen kommer att prata om Södertörnsmodellen under frukosteventet Share, Mingle & Inspire på tema ”Improving the system for sustainable development” som Openlab arrangerar den 12 december kl. 8.30-10.00 på Valhallavägen 79 i Stockholm.

Kunskapsdriven stadsutveckling den 5 december i Fittja

Välkommen till en förmiddag med Södertörnsakademin med fokus på kunskapsdriven stadsutveckling.

Hur genererar vi kunskap och data om värden i staden? Vilken kunskap behöver vi – och vilken behöver vi inte? Hur ser vi till att kunskap används till informerat beslutsfattande och som underlag till samverkan. Och hur hanterar vi kunskap för att den inte ska försvinna?

Välkommen till en förmiddag med Södertörnsakademin med fokus på kunskapsdriven stadsutveckling den 5 december i Fittja. Under dagen diskuterar vi utmaningar och möjligheter utifrån pågående stadsutvecklingsprojekt.
Anmäl dig här >>

Ladda ner presentationerna här >>

Södertörnsmodellen i FN-förbundets nyhetsbrev

Södertörnsmodellen omnämns i Glokala Sveriges senaste nyhetsbrev.

Läs nyhetsbrevet här >>

 

Glokala Sverige är ett projekt syftat på att utbilda och engagera kring Agenda 2030 i kommuner, landsting och regioner. Projektet startades under 2018 av FN-förbundet i samverkan med SKL och sju pilotdeltagare: kommunerna Gislaved, Kristianstad, Luleå, Malmö, Nyköping, Växjö, samt landstinget i Sörmland.

Genom att följa arbetet med Agenda 2030 i landet och göra kopplingar till det globala arbete som görs världen över ska projektet stimulera och engagera kommunernas arbete med Agenda 2030 som redan har påbörjats på många håll.

 

Läs mer om Glokala Sverige här >>

Södertörnsakademins seminarium på Mångkulturellt centrum i Fittja den 26 september 2018

Gemenskapen stärks, trivseln ökar och områdena blir tryggare. Så utvecklas samhällen och städer där de boende tillsammans med lokala aktörer får forma områdets utveckling.

Under en septemberförmiddag samlade Södertörnsakademin ett 70-tal representanter från akademin, näringslivet, civilsamhället, kommun och politiken i Mångkulturellt centrum i Fittja för att söka svar på framgångsfaktorerna bakom medskapande stadsutveckling.

Läs mer om seminariet här >>

Stockholms läns landsting ny part i Södertörnsmodellen

– För att kunna fatta rätt beslut krävs kunskap. Vi kan bidra med det när vi förser regionens aktörer med statistik och data. Genom Södertörnsmodellen får vi nya möjligheter att vara med och förbättra hur regional utveckling kan kommuniceras på ett enkelt och pedagogiskt sätt, säger Jessica Andersson, chef för regionplaneavdelningen på tillväxt- och regionplaneförvaltningen.

Namnet på projektet – Södertörnsmodellen – ger sken av att endast Södertörnskommuner ingår. Så är inte fallet eftersom projektet vuxit sedan det startade 2013. Genom att landstinget nu går in som en part och levererar statistik till projektet blir det möjligt att göra fler och mer fördjupade analyser.

Verktyget gör det enkelt att belysa skillnader, likheter och trender mellan olika kommuner och basområden. Det är användbart exempelvis för handläggare på kommunerna som vill förstå orsaker till sociala skillnader för att avgöra vilka insatser som behövs för att stärka olika stadsdelar.

Göteborgsregionens kommunalförbund ny part i Södertörnsmodellen

Under Plattformsdagarna 2017 i Göteborg presenterades Södertörnsmodellens analysverktyg för hållbar stadsutveckling, Södertörnsanalysen. I samband med Plattformsdagarna har vi även glädjen att meddela att Göteborgsregionens kommunalförbund blir ny part i Södertörnsmodellen.

Södertörnsmodellens syfte är att bidra till hållbara attraktiva städer genom att utveckla och etablera innovativa samverkansformer för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan akademi, näringsliv och offentliga aktörer. Därmed skapas nya förutsättningar för stadsutveckling som utgår från invånarnas behov och som är i samklang med ekosystemet. Nu breddas Södertörnsmodellen med den nya parten Göteborgsregionens kommunalförbund, GR.

– Vi ser att Södertörnanalysen kommer att spela en viktig roll i att tillgängliggöra och visualisera statistik. Det ger oss ett kunskapsunderlag och en gemensam grund att fortsätta att utveckla hållbarhetsarbetet tillsammans med kommunerna. Det känns spännande och värdefullt att få göra det här arbetet tillsammans med andra regioner, säger Maria Sigroth på Göteborgsregionens kommunalförbund.

Plattformsdagarna 2017

Södertörnsmodellen ett gott exempel på hållbar stadsutveckling

I december medverkade flera representanter ur Södertörnsmodellen när Boverket anordnade vad som visade sig vara den sista samlingen för Plattform för hållbar stadsutveckling.

Vi visade upp Södertörnsanalysen och fick chansen att träffa nya kontakter. Monica von Schmalensee, mötets key note speaker, lyfte fram Södertörnsmodellen som ett intressant exempel på hur samverkan ska se ut och förordade en kunskapsdriven, medskapande och värdeskapande stadsutveckling.

Pressmeddelande

Satsning på Södertörnsmodellen ska ge hållbar stadsutveckling i Sverige och internationellt

Vinnova har beviljat en ansökan på 9,2 miljoner kronor för utveckling och spridning av Södertörnsmodellen. Syftet är att skapa ekonomisk, grön och socialt hållbar stadsutveckling, både i Sverige och internationellt. Projektets totala budget uppgår till 23 miljoner.

Södertörnsmodellen har beviljats finansiering av Vinnova genom programmet Utmaningsdriven innovation. Södertörnsmodellen ska bidra till hållbara attraktiva städer genom att utveckla och etablera innovativa samverkansformer för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan akademi, näringsliv och offentliga aktörer. Därmed skapas nya förutsättningar för stadsutveckling som utgår från medborgarnas behov och som är i samklang med ekosystemet.

De aktörer som tillsammans ansvarar för genomförandet av projektet är Kungliga Tekniska Högskolan, Södertörns högskola, Nordregio, Skanska Sverige, Wallenstam, White Arkitekter, SKL International, 2050 Consulting, Ecoloop och Södertörnskommunerna; Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö.

Konferens 2016

Hur bygger vi en stad vi vill bo och leva i?

I projektet Södertörnsmodellen har några av Södertörnskommunerna under tre års tid samverkat med akademin och näringslivet för att ta fram nya och innovativa lösningar som bidrar till en hållbar stadsutveckling.

Under den här dagen får du inblick i projektets resultat och konkreta tips som du kan ta med dig i ditt arbete med hållbar stadsutveckling.

Läs programmet här!

Datum: tisdag den 8 november 2016 kl. 08:30 – 15:00 
Plats: Södertörns Högskola Lokal ”svarta lådan” Alfred Nobels allé 7, 141 89 Huddinge