Om södertörnsmodellen

välkommen till Södertörn

Med effektiv och hållbar stadsutveckling i världsklass vill Södertörnsmodellen förnya konsten att bygga stad och återigen göra Sverige till en internationell förebild. Nyckeln är att utnyttja kranskommunernas stora potential. En positiv utveckling på Södertörn hjälper Stockholm att nå sitt mål som Europas mest attraktiva storstadsregion. Receptet är samverkan, medborgardialog och beslut baserade på kunskap

vår vision

Vår vision med Södertörnsmodellen är att bidra till hållbara attraktiva städer genom att utveckla och etablera innovativa samverkansformer för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan akademi, offentliga och privata aktörer. Därmed skapas nya förutsättningar för stadsutveckling som utgår från medborgarnas behov och i samklang med ekosystemet, idag och för framtida generationer

Den snabbväxande Stockholmsregionen siktar på att bli Europas mest attraktiva storstadsregion år 2030. För att nå det högt ställda målet måste huvudstadens kranskommuner prioriteras mycket högre än tidigare, och verkligt hållbar utveckling ges en huvudroll. Det ställer stora krav på nytänkande planering och byggande

I en marknadsrapport från 2015 publicerade Boverket två kartor som tydligt visar hur relationen mellan betaljningsvilja och byggkostnader har ändrats på Södertörn mellan åren 2009 och 2014. Den ökade mängden mörkröda områden visar att det blivit mer lönsamt att bygga på Södertörn. Men det betyder inte att man kan bygga hur som helst. Det finns inte en lösning som fungerar överallt. Behoven varierar stort, liksom inkomstnivåer och levnadsstandard.

TobinsQ_map1_Boverketsmarknadsrapport 2015
TobinsQ_map2_Boverketsmarknadsrapport2015

På Södertörn finns många komplexa utmaningar. Genom nya former för samverkan med medborgaren i fokus kan vi leda utvecklingen för en hållbar stadsmiljö. Det finns redan ett påtagligt internationellt intresse för de tankar och idéer som Södertörnsmodellen står för. Den globala urbaniseringen utspelar sig i förstäderna och förorterna. Lärdomarna på Södertörn kan bli en framtida exportvara. Behoven, kraven och drömmarna kring boende är i många stycken universella

modellen i korthet

Utmaningen är lika enkel att formulera som den är komplicerad att lösa. Det handlar om hållbar attraktivstadsutveckling, en absolut förutsättning för att galopperande klimatförändring och urbanisering inte ska driva världen mot ekologisk, ekonomisk och social undergång. Det vill ingen uppleva, och vi är övertygade om att den går att motverka genom samarbete, förankring och delaktighet.

 

Modellen är ett integrerat koncept för hållbar stadsutveckling som tar fasta på verklighetens aktuella utmaningar. Med utgångspunkt från kommunerna på Södertörn skapar vi strategiska och taktiska lösningar, idéer och metoder som på sikt kan användas i andra svenska kommuner och även globalt.

 

Genom innovativa former för samverkan mellan aktörer och ett förbättrat samspel med invånarna kan Södertörnsmodellen bli en dynamo för hållbar stadsutveckling. Södertörnsmodellen har stor potential att bli ett ramverk för både ett effektivt sätt att samverka och för att ta fram innovativa lösningar.

Lampa300percentWEB

organisation

Flempan_cover

våra testbäddar

Testbäddarna utgör fundamentet för Södertörnsmodellen.

 

De består av frågeställningar, ofta lokaliserade till en viss plats på Södertörn, där en eller flera kommuner har intresse av att utveckla nya lösningar för hållbar stadsutveckling.

Idegrupp

våra idégrupper

Idégrupperna utgörs av personer från akademi, näringsliv och offentlig sektor som tillsammans arbetar i en eller flera testbäddar med aktuella frågeställningar.

 

Kopplat till de övergripande projektmålen arbetar idégruppen utifrån testbäddarnas olika ramar.

fokus om oss

vår samverkansgrupp

I samverkansgruppen kombineras och utvecklas erfarenheter och kunskaper från idégrupper och testbäddar i ett bredare forum där alla projektparter deltar.

 

Samverkansgruppen syftar till att utveckla systemlösningar för hållbar stadsutveckling och att ta ett gemensamt ansvar för utvecklingen av ramverket Södertörnsmodellen.

aktörerna

New_footer-logos_180215

Södertörnsmodellen är ett projekt för hållbara och attraktiva städer

som finansieras av Vinnova