logo-sodertornsmodellen

kunskapsdriven, medskapande och värdeskapande stadsutveckling

säg hej till ett nytt sätt att planera hållbara städer och samhällen

Södertörnsmodellen - hållbara städer och samhällen

Bättre planering och styrning behövs för att göra städer mer inkluderande, säkra, resilienta och hållbara

Idag har många insett att vi behöver hjälpas åt för att nå en hållbar stadsutveckling. Men ibland är det svårt att bryta sig loss från invanda tankesätt och arbetsmetoder. Södertörnsmodellen är ett integrerat koncept som på ett nytänkande sätt hittar lösningar på viktiga samhällsutmaningar genom samverkan mellan kommuner, akademi och näringsliv. Utifrån de utmaningar vi gemensamt identifierar i kommunerna på Södertörn så skapar vi strategier, lösningar, idéer och metoder som kan användas i såväl andra svenska kommuner som internationellt.

Globala målen....
Sustainable-Development-Goals_icons-11
Mål 5

Den snabbväxande Stockholmsregionen siktar på att bli Europas mest attraktiva storstadsregion år 2030

En attraktiv stadsutveckling ska komma alla till gagn. Då krävs kunskap och förståelse för hur människor vill leva och bo i alla delar av staden. Det ställer stora krav på nytänkande i planering och byggande där olika aktörer hjälps åt för att skapa goda livsmiljöer.

Södertörnsmodellen arbetar för en kunskapsdriven, medskapande och  värdeskapande stadsutveckling.

Kunskapsdriven stadsutveckling

Vad krävs för att bygga hållbart i en expansiv storstadsregion?

För att nå ambitiösa mål om nybyggnation på ett hållbart sätt krävs stadsplanering som bygger på kunskap och data. Det förutsätter metoder och verktyg för att samla in och analysera kunskap, men även kanaler för att sprida dessa kunskaper. Med ett mer kunskapsbaserat beslutsfattande kan nya investering bättre balansera ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer i planeringen.

Hur gör vi bättre analyser, tar tillvara på kvalitativ och kvantitativ kunskap och främjar långsiktig kunskapsuppbyggnad?

Medskapande stadsutveckling

Att bygga städer handlar inte bara om att bygga saker. Vi vill skapa livsmiljöer där människor är lyckliga, trygga, känner samhörighet och är del av en identitet. Då är det viktigt med delaktighet, något som skapar förståelse för olika behov hos olika grupper av invånare. Hur kan stadsplanering tillsammans med invånarna skapa gemensamma visioner för hur en plats bör förändras?

Hur kan invånare och andra aktörer involveras i planeringen för att stärka sociala värden?

Hur kan vi öka förståelsen för vilken typ av åtgärder som stärker de mjuka värdena i en stad och bedöma konsekvenser av planer och projekt?

Värdeskapande stadsutveckling

En av de stora framtidsutmaningarna är bostadsbristen. Men vad krävs för att bygga hållbart i en expansiv storstadsregion? Värdeskapande stadsutveckling handlar om privat-offentlig samverkan för att öka möjligheterna att möta samhällsutmaningarna.

Samverkan behöver stärkas i tidiga skeden. Men hur ska den se ut, vad är det som ska åstadkommas och vem håller i taktpinnen?

Varje planeringsprocess är en chans att bidra till en hållbar utveckling. Vad krävs för att integrera hållbarhetsaspekter i detaljplaneprocessen?

Hur skapas ett effektivt samspel mellan kommunens olika planeringsinstrument?

mer om vad vi gör och vad som är på gång

Södertörnsakademin

Vill du delta i dialogen om hållbar stadsutveckling?

Södertörnsakademin är en möjlighet för alla som har ett intresse av planering och stadsutveckling att delta i en dialog om våra samhällsutmaningar.

IMG_3999

Kontakta oss om du vill veta mer om Södertörnsakademin

Låt oss vara smarta tillsammans!

Vi tror på samverkan. Sedan starten 2013 har deltagarna i Södertörnsmodellen gemensamt identifierat möjligheter och hinder i dagens stadsutveckling. Vi vet att många av de utmaningar som vi vill bidra till att lösa också karaktäriserar arbetet i andra delar av landet.

Har du frågor om Södertörnsmodellen? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett ämne
Var god ange ett meddelande.
Lampa

Göteborgsregionens kommunalförbund ny part i Södertörnsmodellen

2018-03-07

Under Plattformsdagarna 2017 i Göteborg presenterades Södertörnsmodellens analysverktyg för hållbar stadsutveckling, Södertörnsanalysen. I samband med Plattformsdagarna har vi även glädjen att meddela att Göteborgsregionens kommunalförbund blir ny part i Södertörnsmodellen. Södertörnsmodellens syfte är att bidra till hållbara attraktiva städer genom att utveckla och etablera innovativa samverkansformer för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan akademi, näringsliv och offentliga…

Läs mer

Plattformsdagarna 2017

2018-03-02

Södertörnsmodellen ett gott exempel på hållbar stadsutveckling I december medverkade flera representanter ur Södertörnsmodellen när Boverket anordnade vad som visade sig vara den sista samlingen för Plattform för hållbar stadsutveckling. Vi visade upp Södertörnsanalysen och fick chansen att träffa nya kontakter. Monica von Schmalensee, mötets key note speaker, lyfte fram Södertörnsmodellen som ett intressant exempel på…

Läs mer

Pressmeddelande

2017-06-15

Satsning på Södertörnsmodellen ska ge hållbar stadsutveckling i Sverige och internationellt Vinnova har beviljat en ansökan på 9,2 miljoner kronor för utveckling och spridning av Södertörnsmodellen. Syftet är att skapa ekonomisk, grön och socialt hållbar stadsutveckling, både i Sverige och internationellt. Projektets totala budget uppgår till 23 miljoner. Södertörnsmodellen har beviljats finansiering av Vinnova genom…

Läs mer