Värdeskapande stadsutveckling – referat 15/2/2019

mars 1, 2019 sodertornsmodellen.se

­Värdeskapande stadsutveckling–­ ett kontinuerligt och systematiskt arbete med att säkerställa kvalitet i planeringsprocesser och samhällsbyggnadsprojekt.

Referat Södertörnsakademin 15 februari 9-12
Plats: Mångkulturellt centrum, Fittja

Halvdagsprogrammet inleddes med ett kort välkomnande av Södertörnsmodellens projektledare Lise-Lott Larsson Kolessar från White Arkitekter. Lise-Lott presenterade dagen och syftet med Södertörnsmodellen och Södertörnsakademin, ­nämligen att bidra till en omställning till ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar stadsutveckling. Södertörnsakademins syfte är att sprida och marknadsföra de idéer och koncept för hållbara lösningar som tas fram.

Johan Högström från KTH berättade därefter om orsaken till att Södertörnsmodellen arbetar med värdeskapande stadsutveckling. Det är i gränssnittet mellan å ena sidan våra utmaningar och, å andra sidan, vår kreativitet som det är nödvändigt att prata om värdeskapande processer. Det handlar om att både ha och utveckla idéer för hur man hanterar sina egna och andras idéer och deras genomförande.

Örebro och Uppsala kommun var inbjudna som gäster under seminariet. Båda kommunerna visade upp exempel på hur de själva lyckats förändra sina respektive stadsutvecklingsprocesser.

Från Örebro kommun deltog stadsarkitekt Peder Hallkvist. Han berättade om det förändrade arbetssättet som lett till en mer välfungerande och grönare stadsplanering. Nyckeln till ett fungerande samarbete låg i en helt förändrad arbetsprocess i syfte att överbrygga den klyfta som fanns mellan beslutfattare och utförare. Dessa två hade tidigare begränsad kontakt och träffades bara 1 timme i månaden.

Den så kallade Örebromodellen syftar till att ändra just detta. Nyckeln till en bättre stadsplanering är att förbättra relationen mellan tjänstemän och politiker. Idag har man schemalagda och mycket tätare avstämningar. Man har gått från 1 timme i månaden till ca 3,5 timmar per vecka. Dessutom har man skapat en tätare dialog med medborgarna genom frukostmöten, djupintervjuer och listor på önskade förbättringar. Allt för att få till ett samförstånd och ett medskapande som på sikt är hållbart.

För sitt arbete har Örebro vunnit en lång rad utmärkelser och förbättrat sitt NKI till 77 för kommunen och 76 för bygglov.

Från Uppsala kommun deltog Johanna Wiklander, strategisk samhällsplanerare. Hon pratade om hur värdeskapande planeringsprocesser bidrar till en hållbar stadsutveckling, och vad som krävs för att relatera projekt till sin omvärld. Genom Uppsalapaketet har Uppsala kommun och Region Uppsala tecknat ett avtal med staten som ska ge fyrspår som ska byggas mellan Uppsala och Stockholm, 33 000 nya bostäder, och stärkt kollektivtrafik. Just nu, 2019, pågår planering. Från 2022 börjar detaljplaner utarbetas.

Förmiddagen bjöd också på fyra olika kunskapsdialoger, där deltagarna fick möjlighet att diskutera och komma med förslag. Teman var:

  • Ekologiska värden: att integrera ekosystemtjänster i kommunala planeringsprocesser.
  • Att skapa värden utifrån kunskap och lokala förutsättningar
  • Ett samtal om hur vi organiserar oss i skapandet av ett inkluderande samhälle genom medskapande och dialog.
  • Initiativet, Projektprioritering, Lämplighet, Hållbarhet – ett samtal om styrning.

Därefter följde reflektioner om värdeskapande stadsutveckling och panelsamtal där publiken fick chans att ställa frågor.