Kategori: aktuellt

februari 14, 2019 sodertornsmodellen.se

Förmiddag med Södertörnsakademin den 15 februari.

Välkommen till en förmiddag med Södertörnsakademin med fokus på värdeskapande stadsutveckling.

Värdeskapande stadsutveckling – ett kontinuerligt och systematiskt arbete med att säkerställa kvalitet i planeringsprocesser och samhällsbyggnadsprojek.

Den här dagen syftar till att fördjupa kunskapen om hur kommunala planeringsprocesser kan bidra till en hållbar stadsutveckling och vad som krävs för att säkerställa kvalitet och hållbarhet i samhällsbyggnadsprocessen.

Se programmet och anmäl dig här >>

december 17, 2018 sodertornsmodellen.se

Referat Södertörnsakademin 5 december 2018.

Vad är kunskapsdriven stadsutveckling och hur kan vi bäst ta vara på och hantera all den data och information som vi har tillgång till? Det är frågor som Södertörnsakademin bjöd in till diskussion om.

Frågorna diskuterades i december då Södertörnsakademin arrangerade ett välbesökt seminarium med representanter från akademin, näringslivet, civilsamhället och kommun på Mångkulturellt centrum i Fittja. Denna gång var temat kunskapsdriven stadsutveckling och diskussioner lyftes fram kring de utmaningar och möjligheter som finns utifrån pågående stadsutvecklingsprojekt.

Södertörnsakademin, en arena för dialog om hållbar stadsutveckling, ger en möjlighet för alla att i samverkan med parterna i Södertörnsmodellen driva på utvecklingen mot en mer kunskapsdriven, medskapande och värdeskapande stadsutveckling. Resultatet visar att samhällen och städer utvecklas bäst där de boende tillsammans med lokala aktörer får forma områdets utveckling.

Förmiddagen inleddes med att få en förståelse för hur vi skapar och använder kunskap i vårt arbete och hur detta kan tillämpas i beslutsfattande, planering och underlag för dialog. I stadsutvecklingsprojekt är till exempel urban kunskap en viktig del som ger oss möjlighet att planera på lång sikt. Men vi har också att förhålla oss till en stor mängd data som ofta är omfattande och komplex. Hur genererar vi kunskap och data om värden i staden? Vilken kunskap behöver vi – och vilken behöver vi inte? Hur ser vi till att kunskap används till informerat beslutsfattande och som underlag till samverkan? Och hur hanterar vi kunskap för att den inte ska försvinna? Svar på dessa frågor fick vi en inblick i genom de exempel som presenterades av aktörer och projekt som har arbetat innovativt med att skapa,använda, hantera och sprida kunskap.

– När vi pratar om kunskap kan detta delas upp i evidensbaserad kunskap och tyst kunskap, som icke-verbal och intuitiv kunskap. Det finns en dubbelhet mellan de olika kunskaperna som är kvalitativ och kvantitativ. Det är därför viktigt att vi anpassar metodik och verktyg i projekten till att innefatta både digitalkunskap och information och ge utrymme för medborgarna. Det är processen i detta arbete som är det viktiga, sa Björn Ekelund, lektor LTU och arkitekt som var en av de inbjudna talarna. 

Hur bygger vi gemensam kunskap om staden och hur får vi en samskapande kunskapsuppbyggnad? För detta måste vi hitta samverkansprocesser och bygga kunskap och kapacitet kring innovation och nya sätt att arbeta med hållbar stadsutveckling.

Vi står inför utmaningar med bostadsbyggande och ett bostadsförsörjningsansvar, hur mäter vi och tar ansvar för en stads kvalitéer? Attraktiviteten för med borgarna och boendemiljön måste finnas kvar. Ekosystemtjänster är ett begrepp som används och underlättar förståelsen kring hur prioriteringar bör ske. Med de utmaningar vi står inför måste gröna kvaliteter och sociala värden komma in i planeringen på ett tidigt stadium i planeringen. Vi får heller inte glömma de kulturella ekosystemtjänster som ofta kan komma i kläm.

Under förmiddagen fördjupades även diskussionerna i fyra kunskapsdialoger kring utmaningar i kunskapshantering, uppbyggnad och spridning.

Södertörnsmodellen är en sammanslutning av aktörer som genom kunskapsdriven, medskapande och värdeskapande stadsutveckling erbjuder ett nytt sätt att planera hållbara städer och samhällen. Södertörnsmo­dellen har skapat Södertörnsakademin, en arena för dialog om hållbar stadsutveckling. Projektet drivs av Södertörnskommunerna, KTH, White Arkitekter, Södertörns Högskola, EcoLoop, Skanska, SKL International, Nordregio, Wallenstam, Göteborgsregionen,Stockholms Läns Landsting och 2050. Projektet finansieras av parterna och Vinnova.

Nedan hittar du presentationerna från seminariet:

december 4, 2018 sodertornsmodellen.se
Lise-Lott Larsson Kolessar, Sustainability Strategist på White Arkitekter och Project Manager för Södertörnsmodellen kommer att prata om Södertörnsmodellen under frukosteventet Share, Mingle & Inspire på tema ”Improving the system for sustainable development” som Openlab arrangerar den 12 december kl. 8.30-10.00 på Valhallavägen 79 i Stockholm.
november 28, 2018 sodertornsmodellen.se

Välkommen till en förmiddag med Södertörnsakademin med fokus på kunskapsdriven stadsutveckling.

Hur genererar vi kunskap och data om värden i staden? Vilken kunskap behöver vi – och vilken behöver vi inte? Hur ser vi till att kunskap används till informerat beslutsfattande och som underlag till samverkan. Och hur hanterar vi kunskap för att den inte ska försvinna?

Välkommen till en förmiddag med Södertörnsakademin med fokus på kunskapsdriven stadsutveckling den 5 december i Fittja. Under dagen diskuterar vi utmaningar och möjligheter utifrån pågående stadsutvecklingsprojekt.
Anmäl dig här >>

Ladda ner presentationerna här >>

november 28, 2018 sodertornsmodellen.se

Södertörnsmodellen omnämns i Glokala Sveriges senaste nyhetsbrev.

Läs nyhetsbrevet här >>

 

Glokala Sverige är ett projekt syftat på att utbilda och engagera kring Agenda 2030 i kommuner, landsting och regioner. Projektet startades under 2018 av FN-förbundet i samverkan med SKL och sju pilotdeltagare: kommunerna Gislaved, Kristianstad, Luleå, Malmö, Nyköping, Växjö, samt landstinget i Sörmland.

Genom att följa arbetet med Agenda 2030 i landet och göra kopplingar till det globala arbete som görs världen över ska projektet stimulera och engagera kommunernas arbete med Agenda 2030 som redan har påbörjats på många håll.

 

Läs mer om Glokala Sverige här >>

november 28, 2018 sodertornsmodellen.se

Gemenskapen stärks, trivseln ökar och områdena blir tryggare. Så utvecklas samhällen och städer där de boende tillsammans med lokala aktörer får forma områdets utveckling.

Under en septemberförmiddag samlade Södertörnsakademin ett 70-tal representanter från akademin, näringslivet, civilsamhället, kommun och politiken i Mångkulturellt centrum i Fittja för att söka svar på framgångsfaktorerna bakom medskapande stadsutveckling.

Läs mer om seminariet här >>

mars 7, 2018 Ellen

– För att kunna fatta rätt beslut krävs kunskap. Vi kan bidra med det när vi förser regionens aktörer med statistik och data. Genom Södertörnsmodellen får vi nya möjligheter att vara med och förbättra hur regional utveckling kan kommuniceras på ett enkelt och pedagogiskt sätt, säger Jessica Andersson, chef för regionplaneavdelningen på tillväxt- och regionplaneförvaltningen.

Namnet på projektet – Södertörnsmodellen – ger sken av att endast Södertörnskommuner ingår. Så är inte fallet eftersom projektet vuxit sedan det startade 2013. Genom att landstinget nu går in som en part och levererar statistik till projektet blir det möjligt att göra fler och mer fördjupade analyser.

Verktyget gör det enkelt att belysa skillnader, likheter och trender mellan olika kommuner och basområden. Det är användbart exempelvis för handläggare på kommunerna som vill förstå orsaker till sociala skillnader för att avgöra vilka insatser som behövs för att stärka olika stadsdelar.

mars 7, 2018 Ellen

Under Plattformsdagarna 2017 i Göteborg presenterades Södertörnsmodellens analysverktyg för hållbar stadsutveckling, Södertörnsanalysen. I samband med Plattformsdagarna har vi även glädjen att meddela att Göteborgsregionens kommunalförbund blir ny part i Södertörnsmodellen.

Södertörnsmodellens syfte är att bidra till hållbara attraktiva städer genom att utveckla och etablera innovativa samverkansformer för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan akademi, näringsliv och offentliga aktörer. Därmed skapas nya förutsättningar för stadsutveckling som utgår från invånarnas behov och som är i samklang med ekosystemet. Nu breddas Södertörnsmodellen med den nya parten Göteborgsregionens kommunalförbund, GR.

– Vi ser att Södertörnanalysen kommer att spela en viktig roll i att tillgängliggöra och visualisera statistik. Det ger oss ett kunskapsunderlag och en gemensam grund att fortsätta att utveckla hållbarhetsarbetet tillsammans med kommunerna. Det känns spännande och värdefullt att få göra det här arbetet tillsammans med andra regioner, säger Maria Sigroth på Göteborgsregionens kommunalförbund.

mars 2, 2018 sodertornsmodellen.se

Södertörnsmodellen ett gott exempel på hållbar stadsutveckling

I december medverkade flera representanter ur Södertörnsmodellen när Boverket anordnade vad som visade sig vara den sista samlingen för Plattform för hållbar stadsutveckling.

Vi visade upp Södertörnsanalysen och fick chansen att träffa nya kontakter. Monica von Schmalensee, mötets key note speaker, lyfte fram Södertörnsmodellen som ett intressant exempel på hur samverkan ska se ut och förordade en kunskapsdriven, medskapande och värdeskapande stadsutveckling.

juni 15, 2017 sodertornsmodellen.se

Satsning på Södertörnsmodellen ska ge hållbar stadsutveckling i Sverige och internationellt

Vinnova har beviljat en ansökan på 9,2 miljoner kronor för utveckling och spridning av Södertörnsmodellen. Syftet är att skapa ekonomisk, grön och socialt hållbar stadsutveckling, både i Sverige och internationellt. Projektets totala budget uppgår till 23 miljoner.

Södertörnsmodellen har beviljats finansiering av Vinnova genom programmet Utmaningsdriven innovation. Södertörnsmodellen ska bidra till hållbara attraktiva städer genom att utveckla och etablera innovativa samverkansformer för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan akademi, näringsliv och offentliga aktörer. Därmed skapas nya förutsättningar för stadsutveckling som utgår från medborgarnas behov och som är i samklang med ekosystemet.

De aktörer som tillsammans ansvarar för genomförandet av projektet är Kungliga Tekniska Högskolan, Södertörns högskola, Nordregio, Skanska Sverige, Wallenstam, White Arkitekter, SKL International, 2050 Consulting, Ecoloop och Södertörnskommunerna; Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö.